Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

Nyelvújítási törekvések a "fundamentumos tudományban" - Kalmár György: Magyar Merkúrius

Nyelvújítás alatt általában az 1778/1790–1820 között, Kazinczy Ferenc nevével fémjelzett időszak nyelvművelődési törekvéseit értjük, a nyelvkérdést azonban érdemes tágabb összefüggésben vizsgálni. Már a 17/18. század fordulóján megkezdődött a magyarországi latin nyelvű írásbeli műveltség magyar nyelvűvé válása, az 1730-es évektől jelentősen megnőtt a magyar nyelvű kiadványok száma, a protestáns értelmiségiek és a rendi nemzeti hagyományok szószólói egyaránt szorgalmazták a magyar nyelv szélesebb körű használatát. Mind gyakrabban merült fel a kérdés, hogy a magyar nyelv alkalmas lehet-e tudományos diskurzusra, képes-e bonyolultabb tartalmak kifejezésére. Ezt a kérdést boncolgatja Kalmár György, a 18. századi Európában elismert nyelvész Magyar Merkúrius (Buda, 1781.) című munkájában, melynek egyetlen ismert példánya könyvtárunkban található.

Kalmár György (1726–1782?) Tapolcafőn született, a debreceni református kollégiumban tanult, majd nyugati, főleg angol egyetemeken képezte magát nyelvtudóssá. Munkáiban egy, a korabeli európai színvonalon álló nyelv- és ismeretelméletet fejtett ki, elsősorban nyelvtörténeti és nyelvfilozófiai kérdésekkel foglalkozott. Egységes világnyelv megalkotását célzó tervezetét három nyelven publikálta. Szerinte minden nyelvnek van egy egyetemes metafizikája, a nyelvek különbözősége egy-egy nyelv természetes és mesterséges változásából fakad, Kalmár ennek a metafizikailag létező nyelvnek akart fizikai létet teremteni, így létrehozva egy egységes filozófiai világnyelvet (Praecepta grammatica… Berlin–Lipcse, 1772.; Róma, 1773.; Wien, 1774.). Az 1760-as években kezdett a magyar nyelv művelésével foglalkozni. Prodromus idiomatis című műve „kritikai jegyzet” a korabeli magyar nyelvészethez: ebben vitatta a magyar török nyelvekkel való rokonságát, a verstani részben pedig kifejtette, hogy a rímes hangsúlyos verselésnél értékesebbnek tartja a mértékes verselést (Pozsony, 1770). A Prodromus mellékleteként közölte a mintegy 5500 hexameterből álló költeményét, a Valóságos magyar ABC-t, ezzel elsők között verselt magyar nyelven mértékesen. Művét univerzális költeménynek (poema universale) nevezte: a mindenséget, az Isten-természet-ember hármasságát magyarázta benne, a tudomány, a művészet és a természettudomány területéről egyaránt kívánt értekezni. Szerinte ennek megértését csak a kiművelt anyanyelv segítheti, így vált központi kérdéssé nála a magyar nyelv pallérozása. Kifogásolta, hogy a diákok csak latinul tanulnak az iskolában, és szükségesnek tartotta magyar nyelvű lexikonok létrejöttét.

1781-ben Budán két műve is megjelent nyelvművelési elképzeléseiről, valószínűleg mindkettő csak egy-egy ívfüzetnyi terjedelemben. Ez a megjelenési mód a korban bevett eljárásnak számított, egyfelől reklám volt olvasók, mecénások megnyerésére, másfelől pedig a tudós társaságok érdeklődését is így próbálták felkelteni. A Lexicon Hungaricum vagy Magyar szó-magyarázó című munkájából az a–abrakos tarisznya közti szavakat adta ki, ebben egy-egy szótőhöz kapcsolódóan több szót, kifejezést is felvett, latin jelentéssel együtt. Az itt bemutatott Magyar Merkúrius című művében pedig a magyar nyelvű tudományosság szókincsének megteremtésére tett kísérletet.

E két művet a szakirodalom egészen az 1990-es évekig gyakran ugyanannak a műnek tekintette. Noha Kalmár a Magyar Hírmondó 1781-es évfolyamában arról írt, hogy miután befejezte a Magyar Merkúriust, nekilátott a Lexicon Hungaricum szerkesztésének, zavart okozott, hogy ugyanezen folyóirat egy későbbi számában a két műről közös kritika jelent meg. Takáts Sándor (1860–1932) művelődéstörténész, piarista szerzetes egyik tanulmányában idézett Kalmár olyan matematikai „szómagyarításai” közül, amelyek nem szerepeltek az ismert lexikonjában. 1997-ben aztán Szelestei N. László Aradon, az Orczy család iratai között megtalálta a Magyar Merkúrius csonka, autográf példányát, maga a megjelent részlet – máig egyetlen ismert példánya – pedig könyvtárunkban került elő 2016-ban.

Kalmár György a bevezetőben utal arra, hogy egy főispánnal való, bécsi beszélgetése ösztönözte a mű megírására („olyan jó magyar vérű méltóság szavának s önként tett szép ígéretinek igen könnyen engedtem”). Orczy Lőrinc (1718–1789) Abaúj vármegyei főispán, költő, irodalompártoló főúr lehetett, aki Kalmárt a mű megírására biztatta, a kézirat így kerülhetett az aradi levéltárba. A kiadást ugyanakkor valószínűleg már nem támogatta, ezért próbálkozhatott Kalmár György a mintaívek kiadásával.

Mercurius a rómaiaknál a hírnökök, a szóvivők, a tolmácsok istene volt, a 16–18. századi Európában a pontos, gyors hír szimbólumaként jelent meg. A cím jelentését (’magyarul tolmácsoló, közvetítő’) Kalmár az alcímben bővebben kifejti: az idegen szavakat megmagyarázza vagy magyarul kifejezi, hogy az így megújított magyar nyelv a hazai tudományosság közvetítője lehessen. „Ha azért a nemzetünket valóban akarjuk szeretni, ne dísztelenítsük semmi idegen öltözettel a nyelvünket: hanem a maga ékes ruháiban tisztán tartsuk azt mindenha, és az ő hasonlíthatatlan dísze s fénye szerint gyarapítsuk azt…” – írja a mű bevezetésében, vagyis számára a nyelv már nemzetet reprezentáló jelként jelenik meg. A tudósok feladata, hogy a magyar nyelvet is alkalmassá tegyék a tudományos szövegek használatára. Szerinte a természet rendje szerint való dolog, hogy mindenféle gondolatunkat kifejezhessük anyanyelvünkön, ahogy a természet segíti a nyelvtanulásban a kisgyermeket is, úgy az „érett elméjű és gyakorlott Okosságú s okoskodású ember” is támaszkodhat annak rendjére. A nyelvek természetes velejárója a változás, egy új kifejezés életképessége nem a megalkotójától függ, elfogadásához nem kell a nyelvhasználók közös döntése, a használat során elválik, melyik szó ver gyökeret a nyelvben. Kalmár utal arra, hogy a klasszikus nyelvekben, a görögben és a latinban is a szakszavakat kezdetben csak körülményesen, több szóval tudták csak kifejezni, majd ezek a használat során rövidültek. Az elterjedt latin szavak (pl. templom, figura, forma, testamentum) magyarítását nem tartja indokoltnak. A nyelvbővítés egyik legjobb módjának a régi szavak használatát tartja, megemlíti, hogy ő is a Prodromusban 5-6000 szót „nyelvünknek drága kincses tárházából s elásott szekrényéből” elevenített fel. Az angol nyelv példájára hivatkozva kifejti, hogy sokféle nyelvi regiszterből, a köznép szókincséből is érdemes lehet szavakat a tudományos kifejezések közé emelni, majd ezek után utal csak az új szavak („a könyvszerzőktől szerzett új értelmű avagy éppen új eredetű fontos szók avagy szólás”) alkotására. A tartalomjegyzék szerint Kalmár négy tudományterület (Mathesis, Metaphysica, Logica, Grammatica) szókészletének kidolgozására vállalkozott, a kiadott mintaíven ebből a matematika szerepel, melyet „fundamentomos” tudományként fordít. E tudományterület lényegének tartja a megtanult ismeretek pontos egymásra épülését („egyik Tudom-dolog a másikon megmozdulhatatlanul vagyon fundálva”), ezért nevezi el a fundamentum után. Példaként idézzünk néhány geometriai (arszmérés vagy földmérés) példát: a derékszöget „az egyenesen függő vagy függő” és „a láthatárhoz szabott linia vagy egyenesen fekvő linia, rövidebben egyenesen fekvő” találkozásaként definiálja; a párhuzamos vonalakra az „egyenlő távú, vagyis egyenlő közű liniák” terminus technikust javasolja.

Kalmár György műveiben az egyszeri hangzó beszéd minél tökéletesebb visszaadására törekedett, ezért a hangjelölésében többféle újítással kísérletezett, egyes magánhangzókat speciális ékezetekkel látott el, a mássalhangzók hosszúságát nemcsak kettőzéssel, néhol három betű megismétlésével is nyomatékosította. Mindezt olyannyira fontosnak tartotta, hogy a nyomtatási nehézségek miatt az 1770-es években még saját nyomdát is szeretett volna alapítani. A Magyar Merkúrius a budai egyetemi nyomdában jelent meg, mely állami irányítású országos tipográfiaként az oktatási és tudományos célú munkák fő kiadója volt.

Az előtáblára ragasztott ex libris arról tanúskodik, hogy példányunk a 19. században biztosan a piaristáknál volt, de sajnos közelebbit nem tudunk arról, hogy került állományunkba.

 

Irodalom: Kalmár György: „a magyar nyelv szerelmese”. Szerk. Szelestei N. László. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2000. (Pázmány Irodalmi Műhely. Források 2.) – Hegedüs Béla: Prodromus: Kalmár György (1726–?) világáról. Budapest: Argumentum, 2008. (Irodalomtörténeti füzetek 164.)

Bácskai-Horváth Hajnalka

Esemény ideje
2022. 09. 13. – 12:04