Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A kassai Korán

A piarista rend alapításától fogva nyitott volt a változó világra és kereste azokat az eszközöket, amivel a gyermekek nemcsak jobb emberek, hanem jobban felkészültek is lehettek, mint kortársaik. Ezen módszerekkel megismerhették az őket körülvevő világot, megfelelő tudásra tehettek szert, amivel eligazodhattak Isten teremtett világában. Ehhez jól felkészült, széles ismeretekkel rendelkező, az új módszerekre nyitott, bátor tanárokra volt szükség.

2022. 09. 29. – 09:32

Könyvajánlók

Egy piarista betlehemes játék

„A világnak Javítója
Embereknek Megváltója,
Neked szól a madárének,
Szép énekünk fogadd, kérlek.
Örül minden teremtményed,
Elhoztad az üdvösséget”

Egy piarista betlehemes játék

Carmen bucolicum, sive ecloga (Podolin, 1729–1738)

  A betlehemes játokok mindegyike Krisztus születésének a misztériumát próbálja megérte(t)ni, más-más helyeken, más-más korokban mégis sokféleképpen jelenik meg. A podolini piarista növendékektől fennmaradt korai történeti betlehemesünk egyszerre mesél a karácsonyról, az emberi vétkezésről és a 18. századi piarista iskolai képzésről.

  A karácsonyi ünnepkör máig legismertebb dramatikus játéka a betlehemezés, melynek elemei közül Szűz Mária és Szent József szálláskeresése, karácsony éjszakáján a pásztorok találkozása az angyallal és látogatásuk a Jézusnál, valamint Vízkeresztkor a háromkirályok látogatása ma is élő hagyomány, míg a történeti betlehemesek más mozzanatai, így a Paradicsom-jelenet vagy az Aprószentek-napi gyermekgyilkosságot követően Rachel-siralom ma már kevésbé jelenik meg az ünneplésben.

  A betlehemes játékok gyökereit a középkori liturgikus dráma gyakorlatában kereshetjük, melynek során az adott napi evangéliumot, zsolozsmát a papok, klerikusok színre vitték. Ennek hazai példája a 11. századból, Esztergomban fennmaradt vízkereszti Háromkirály-játék, a Tractus stellae (Csillagjáték), melyet gregorián dallamon énekeltek el. A 17. századtól kezdve a darabok kikerültek a templomok fegyelmezett liturgiájának köréből, a helyi hagyományokhoz igazodva profán tartalmakkal gazdagodhattak, az újszövetségi Szentírásban nem vagy röviden tárgyalt részeket továbbírták, epikus és komikus (pl. tréfás nagyothallás, félreértés) elemekkel színesítették őket. A színpad, színpadiasság (theatrum) célként jelent meg, a látványos körmenetek, a jelmezes szereplők, a zenével, énekkel kísért, fény- és hangeffektusokat alkalmazó előadások azonban nemcsak gyönyörködtettek és katarzist okoztak, hanem tanítottak is. A 17–18. századi iskolai oktatás egyik központi eleme volt az iskolai színjátszás, mely nemcsak a vallási, történelmi ismeretek elmélyítésére biztosított lehetőséget, hanem a retorikai, poétikai ismeretek gyakorlásának is a terepe volt. Nem véletlen, hogy az iskolai betlehemesekben az ószövetségi előképek mellett görög-latin mitológiai párhuzamok jelennek meg, s hogy gyakran követték a bukolikus költészet hagyományait. A diákoknak Vergilius stílusában kellett eklogát írniuk, s így az ő költeményeiből ismert pásztorok jelennek meg a betlehemi mezőn is. Legrégibb magyar nyelvű betlehemesünk a Dengelegi Bíró Péter nagyváradi református lelkész, iskolamester által lejegyzett,1629 körül keletkezett úgynevezett váradi betlehemes. Az egyes előadásokról a történeti források (historia domus, tanulók anyakönyve, levelezés) tájékoztatnak bennünket, de a tartalmi megismeréshez a fennmaradt drámaszövegek mellett a nyomtatott színlapok is közelebb vihetnek. Ezeken a színlapokon (periocha) az előadás címe, mecénása, nyomtatás helye; az előadás cselekménye (Argumentum) és szereplők névsora (Nomina actorum) olvasható. Az 1629 és 1800 közötti időszakból mintegy harminc betlehemes játék nyomtatott színlapja vagy teljes szövege maradt fenn, ebből öt piarista mű.

  A piarista rend alapítója, Kalazanci Szent József több levelének tanúsága szerint is határozottan ellenezte az iskolai színjátszást, hívságos dolognak tartotta, mely elvonja a diákok figyelmét a lelki élettől. A piarista káptalan 1664-ben meg is tiltotta a városokban és falvakban mind népszerűbbé váló betlehemezés szokását, noha a poétikai és retorikai osztályok számára a nyilvános színi előadások tartását engedélyezte. A 18. századra a tiltások érvényüket vesztették, az egyre inkább megszaporodó színi előadások között több karácsonyi játék is szerepelt.

  Kilián István irodalomtörténész tárta fel a piarista iskoladrámákat, a források alapján megállapította, hogy a 18. század első felében a privigyei, a nyitrai, a pesti, a kisszebeni, a nagykárolyi, a szegedi és a podolini piaristák is tartottak betlehemest. Ez utóbbi két helyről a betlehemesek tartalma is ismert.

  Az alábbiakban az egyik podolini, a Carmen bucolicum, sive ecloga című darabot mutatjuk be, melynek teljes szövegkönyve ismert. Kézirata a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár (Univerzitná Knižnica v Bratislave EK MS 1048) tulajdonában van, 2010-ben a Boldog Özséb Színtársulat színre vitte ezt a betlehemest.

  A piaristák 1642-ben telepedtek meg Podolinban, és egy évvel később indították el az iskolát. Podolin 1412 óta a lengyeleknek elzálogosított szepességi város volt, így közigazgatásilag Lengyelországhoz, míg egyházkormányzat szempontjából Magyarországhoz tartozott. Az iskolai anyakönyvek tanúsága szerint lengyelek, szlovákok, ruszinok, német és magyarok is voltak az iskola diákjai között. A szerző és a színrevivő személye is ismeretlen. A szereplők rendi neve maradt fenn, közülük a Nyitra megyei Felsőelefánton született Butsy Raymundus SchP (1716–1783) azonosítható. Ő 1736-ban lépett a rendbe, és 1739-ben az irodalmi osztály névsorában szerepelt. A kézirat 1729–1738 közötti keletkezési időtartamot jelöl meg, de Butsy személye alapján valószínűsíthető, hogy a mű inkább 1738 körül keletkezhetett. A betlehemes játék az iskolai oktatás és a kor értelmiségének nyelvén, latinul íródott. A magyar fordítás Kilián István munkája.

  A mű Aegon, a gazdag pásztor hosszú monológjával kezdődik, melyben arról panaszkodik, hogy bár sok jószága van, mégsem boldog, mert nem tudja ellátni nyája körül a sok munkát („Egyszerű éltem az isteni kedvet rám igazítja, / S rám nyomorultra a bőség, áldás száll a magasból. / Közben a baj csapatostól szörnyen nyomja a lelkem, / Mert egyedül kell nyájam mellett vinni a munkát.”). Tizenkét pásztor lép színre. Tityrus, Damaetas, Menalcas, Coridon, Alexis, Melibaeus, Pollio, Daphnis, Thyrsis, Sylenus, Lycidas, Mopsus. Nevük az antik bukolikus költemények hagyományait idézi fel, de bemutatkozásuk, erősségeik felsorolása már a 18. századi hétköznapi világot tárja elénk: „Nyírt gyapjúból lágy fonalacskát fonni tanultam / Kecskénk szőréből meg filcpapucsot hideg ellen”; „Kürtömnek száját betapasztva a farkasüvöltést / Utánzom, hogy a farkas a hangtól messze lódul”. Aegon felfogadja őket a nyáj mellé. A pásztorok azonban éjszaka nem bírnak ébren maradni, lassan álomba szenderülnek, tudják, hogy ezzel hibát vétenek. Szóváltásukban a bűn fogalmát járják körül. Menalcas és Pollio véleménye szerint a közös bűn mentesíti az egyént a büntetés alól („Hogyha csoportunk együtt alszik, akkor a bűnért / Nem büntethet gazdánk”), Lycidas ezt tagadja („Légy jól, én kétlem, hogy már bűnömet oldod”). Aegon visszatér hozzájuk, megfeddi őket („Pásztori, hűtlen nép, ébredjetek. Ez a parancsom? / Így tartottátok meg eddig a nyájamat épen?”), majd újra rájuk bízza a nyáj őrzését („Felszólítlak másodszor még, éberen őrködj!”), de az eset újra megismétlődik. A jelenet és szófordulatok felidézhetik a nézőben Jézus tanítványainak a Getsemáni-kertbéli elalvását is. Másodjára az égen feltűnő érdekes fényjelenség ébreszti fel őket, amelytől nagyon megijednek. Ez a fényjel még háromszor megismétlődik, majd megjelenik egy angyal, aki hírül hozza a Messiás megszületését. Majd ajándékaikat összeszedve útnak indulnak, hogy köszöntsék Jézust. Ajándékul visznek juhot, bárányt, kakast, hurkát, „frissen gyúrt sajtot”, „jó puha kolbászt”, gyapjút, éneklő madarat. A záró jelenetben dallal köszöntik a Kisdedet („Üdvözlégy ég, ég üdvözlégy… A világnak Javítója / Embereknek Megváltója, / Neked szól a madárének, / Szép énekünk fogadd, kérlek. / Örül minden teremtményed, / Elhoztad az üdvösséget”).

  A podolini betlehemes nemcsak karácsony misztériumára világít rá, de felvet morális kérdéseket is, itt-ott megelevenedik a 18. századi podolini világ, valamint jól példázza a karácsonyi ünneplés összekapcsolását a bukolikus költészet mindennapi gyakorlásával. A piarista iskolák felsőbb osztályaiban (poetica, rhetorica) elvárás volt a diákoktól, hogy megtanuljanak hexameterekben verselni. A darabban a pásztorok beszélgetése hexameterekben, az Angyal üdvözlete disztichonban (egy hexameter és egy pentameter összekapcsolása) íródott, s a darab végén a pásztorok jambikus verset énekelnek. A darab színrevitele felől nem tudunk biztosat, a szövegben csak néhány „rendezői” utasítás fordul elő. A piarista iskolákban az eklogákat recitálták, vagyis emelkedett hangon, éneklésre emlékeztető módon adták elő. A pásztorok dalának dallama nem maradt fenn.

A podolini karácsonyi betlehemest a linkre kattintva meghallgathatjuk a PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat és a Zeneakadémia Népzene Tanszéke közös előadásában. Az előadás 2010-ben került bemutatásra, és a Színtáruslat lemezsorozatában, a Régi Magyar Színpad 5. számaként jelent meg.

A karácsonyi játék záró könyörgése ma is érvényes: „Boldog Istenanyánk, szent Jószef, íme könyörgünk, / Őrizzétek a Kisdedet itt mind érte könyörgünk! // Elmenvén e hodálytól, kérünk, álld meg a pásztort, / Isten, mindnyájunknak küldd áldásod az égből."

Bácskai-Horváth Hajnalka

Csatolmány Méret
podolini_betlehemes_szoveg.pdf 125.55 KB
2021. 12. 13. – 09:39