Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

A cseh Károli-Biblia

 A Biblj Swatá… [1596] Kralicei Bibliaként ismert a szakirodalomban. A Kralicei Biblia a cseh kultúrára gyakorolt nyelvi, vallási, irodalmi hatása hasonló, mint a németeknél a Luther-Biblia, az angolok Jakab király Bibliája, vagy hazánkban a Károli Gáspár által készített fordítás.

2022. 09. 22. – 09:16

Könyvajánlók

Piarista könyvtárak a XVII. században

A rend alapítása és hivatása

A XVII. század első évtizedeiben, Rómában létrejött piarista rend a szegény néprétegek ingyenes alapfokú oktatását tekintette legfontosabb céljának. A rend nevét azokról a lelkiségük és ingyenességük miatt „kegyesnek„ nevezett iskoláiról (scholae piae) kapta, amelyek közül ez első 1597-ben nyílt meg. Az alapító, egy Rómába került spanyol pap, a később szentté avatott Kalazanci Szt. József  (1556-1648) mindenekelőtt teljes szegénységet, alázatot, jámborságot, valamint pedagógiai és tudományos igényességet várt el rendjének tagjaitól. Ez az igényesség többek között jelentette, hogy a rend tagjai nem zárkóztak el a felsőbb osztályokban való tanítás, a lelkipásztorkodás és a tudományos munka elől sem. 

Kalazanci Szent József, amint könyvespolcra támaszkodva imádkozik.  Petrus Miotte metszete, 1650 körül.  (Budapest, piarista rendház. Ez a példány a podolini piarista rendházban, a bejárati ajtó fölött függött, ahol az 1684. évi tűzvészben csodálatosan megmenekült.)
Kalazanci Szent József, amint könyvespolcra támaszkodva imádkozik.
 Petrus Miotte metszete, 1650 körül.
 (Budapest, piarista rendház. 
Ez a példány a podolini piarista rendházban, a bejárati ajtó fölött függött,
ahol az 1684. évi tűzvészben csodálatosan megmenekült.) 

A könyvtárszoba

A rend hivatásának megvalósításához, a mindennapi iskolai munkához természetesen könyvekre is szükség volt. Az első piaristák rendházuk egyik legfontosabb helyének a könyvtárat tekintették, amely egyben az atyák és a rendi növendékek tanuló- és dolgozószobája volt. Emiatt a rend Konstitúciói a könyvtárban teljes csöndet kívántak meg. 

A könyvtárak gyarapítása

 Ugyancsak a könyvtár alapvető jelentőségére mutat rá a Konstitúciók azon előírása, amely szerint az új rendház alapítását tervező patrónusnak nemcsak templomról, iskoláról, rendházról és kertről, hanem könyvtárról is gondoskodnia kellett. Emellett azonban a házfőnököknek is feladatuk volt, hogy a könyvtár számára évente bizonyos összeget félretegyenek és abból újabb és újabb könyveket szerezzenek be: a gyarapodásról a tartományi káptalan számára, illetve hivatali idejük lejártával tett jelentéseikben külön be kellett be kellett számolniuk. Maga Kalazanci Szt. József is leveleiben ismételten a házi könyvtárak használatára, gyarapítására és rendezésére buzdította rendtársait.

A könyvtáros

 Utóbbi feladat jórészt a rendházak könyvtárosaira hárult, akiktől megkívánták, hogy „tudományokban jártas férfi legyen, aki a könyveket megfelelő módon tudja elhelyezni és rendben tartani”. A könyvtárosnak el kellett készítenie a könyvtár katalógusát, egy másik kötetben pedig  nyilvántartania az olvasásra kiadott könyveket; hetente kétszer takarítania kellett és javaslatokat tenni a házfőnöknek újabb és újabb könyvek beszerzésére. Ilyen körülmények között az első itáliai rendházak már az 1620-as és 1630-as évekre jelentős könyvtárakat gyűjtöttek össze, ahol az auktorok és teológiai művek mellett főként a pedagógiai és szociális kérdésekkel foglalkozó munkák gyűjteménye képviselt különös értéket. 

Az első magyarországi rendházak

Könyves kultúrájukat az itáliai piaristák magukkal vitték az Alpokon túlra is, ahol 1631-ben alakult meg első rendházuk a morvaországi Nikolsburgban, majd ezt újabb alapítások követték először Morvaország, majd Lengyelország, Magyarország és Ausztria kisvárosaiban. Az első magyarországi piarista iskolát 1642-ben alapította Stanislav Lubomirski lengyel palatinus a szepességi Podolinban. Magyar közigazgatású területen a Pálffy Pál nádor özvegye által 1666-ban alapított privigyei kollégium volt az első, majd Breznóbányán (1673), Szentgyörgyön (1685, Pozsony mellett) és Nyitrán (1701) jöttek létre rendházak és iskolák. 

A rendházak könyvtárai

A letelepedéssel egyidőben Magyarországon is megindult a könyvek gyűjtése. Podolinból már 1646-tól ismertek olyan kötetek, amelyeket bejegyzésük szerint a piaristák „saját költségen” vásároltak, Privigyén pedig már az alapítólevél kikötötte, hogy az épületekkel együtt „bizonyos könyveket és az idők követelményeinek megfelelő szerzőket” is kapjon a rend „amelyek száma az idők során, kellő szorgalommal, gyarapítható lesz.” Itt a gyarapodás folyamatosságát csak az zavarta meg, hogy a Thököly-féle harcok során a piaristáknak többször is el kellett hagyniuk Privigyét, és emiatt a könyvtár is elhanyagolt állapotba került. 1687-ban Krausz Mihály provinciális arra utasította a rendház lakóit, hogy minden hónapban legalább egy kötetet hozzanak rendbe, „nehogy a könyvtár könyvei teljesen elpusztuljanak és lapjaik szétszóródjanak”. Az újrarendezett gyűjteményről 1689-ben, Mösch Lukács házfőnöksége alatt készült az első katalógus. A privigyei anyaházénál valamivel kisebb könyvtárakkal rendelkezett a többi XVII. századi rendház. Breznóbányán például még az 1720-as években is „lelkiségi könyvekkel jól, de prédikációkkal, szentírásmagyarázatokkal és klasszikusokkal kevésbé ellátott” könyvtár volt, amelyet helyhiány miatt a szerzetesek szobáiba szétosztva tároltak. Mindent összevéve azonban az adatok arról tanúskodnak, hogy magyarországi piaristák könyvműveltsége az itáliai rendházakét követte és azok színvonalát el is érte. 1696-ban például a privigyei könyvtárat még Giovanni Francesco Foci, a Rómából érkezett tudós generális is bőségesnek találta.

Irodalom: Sántha György: San Jose de Calasanz, Su obra, Escritos, Madrid, 1956. Holl Béla, A podolini piaristák első könyvvásárlásai 1646-1658, in Piaristák Magyarországon 1642-1992, szerk. Uő, Bp., 1992, 58-89. Balanyi György–Biró Imre–Biró Vencel–Tomek Vince, A magyar piarista rendtartomány története, Budapest, 1943. Koltai András, Mösch Lukács és a magyar piaristák első levéltárai, in Levéltári Szemle 47(1997), 2. sz., 17-30.