Nyitvatartás:

Hétfő - péntek: 9-16

Hétvégén: zárva

Kapcsolat

Címünk

1052 Budapest,
Piarista köz 1.

Telefonszám

+36(1) 486-4478

E-mail cím

pkk@piarista.hu

Kincseinkből

Az első könyv a távcsőkészítésről avagy Galilei és a piarista oktatás

A piarista oktatás elindulása új szemléletet hozott a természettudományos oktatás rendszerébe a 17-18. században. Kalazanci Szent József fontosnak tartotta az olvasás és írás mellett a matematika oktatását is, mint a diákoknak kenyeret adó, praktikus tudományt. Ebben a szellemben tanítottak Kalazancius későbbi követői is, akik közül a firenzei piaristák szoros kapcsolatba kerültek Galileo Galileivel is, egyfajta titkári feladatokat is vállalva a tudós mellett. Galilei gyakorlati megfigyeléseken alapuló tudományos elvei pedig átkerültek a piarista oktatás elemei közé.

2022. 09. 28. – 09:29

Könyvajánlók

Piaristica (Piarisztikum gyűjtemény)

Szerzői és tartalmi piarisztikumok

Horányi Elek SchP könyvei

Ebben a különgyűjteményben a következő kiadványok találhatók meg:

  • piarista szerzők művei;
  • a piarista rend történetére, karizmájára és lelkiségére vonatkozó művek;
  • a rendi intézmények nyomtatott kiadványai.

A gyűjtemény eredetileg a Piarista Múzeum részeként jött létre 1930-ban. Ekkor Sebes Ferenc tartományfőnök a következő körlevelet intézte a házfőnökökhöz:


„Komoly rendi szempontok ajánlják, hogy a budapesti Piarista Múzeumban rendtársaink szellemi termékeinek meglevő gyűjteménye lehetőleg teljes legyen és hirdesse provinciánk magas szellemi nívóját, azonkívül nevelje a rendtagokban a nemes piarista öntudatot és a komoly tudományos törekvést. Ezért a jövőre vonatkozólag azt a rendelkezést teszem, hogy minden egyes rendtag önállóan megjelenő művének (a tankönyveket és a különlenyomatokat is ide értve) egy példányát szolgáltassa be a rendfőnökséghez a Piarista Múzeum számára. A múltra vonatkozólag is arra kérem a rendtársakat, hogy meglevő műveikből legyenek szívesek egy példányt küldeni.”

1943-ban már 753 piarista szerzőtől 2328 mű volt itt található. 1974-től a Duna-parti épületbe való 2011-es átköltözésig a gyűjtemény a rendház második emeletén, a Lévay-teremben volt elhelyezve. Jelenleg könyvtárunk emeleti könyvraktárában található és kutatható. Könyvtárunk alapfeladata ennek a különgyűjteménynek a gondozása, folyamatos gyarapítása, feltárása és rendelkezésre bocsátása. A teljesség igényével gyűjtjük a magyar piarista rendre és a rendtagokra vonatkozó irodalmat. Elektronikus könyvtárunk is a Piarisztikum gyűjtemény köteteiből épül.

Piarista iskolai értesítők és évkönyvek


Nyomtatott iskolai érdemsorozatok (classificatio) a XVIII. század közepén jelentek meg először Magyarországon. Ezekben a diákok érdemjegyeit (rangsorát) nyomtatták ki a félévet vagy tanévet záró nyilvános vizsgákra. Az 1780-as évektől a piarista iskolákban is mindenhol viszonylag rendszeressé váltak, 1833-tól pedig kinyomtatásuk kötelező volt. Az 1850/1851-es tanévtől kezdve az Entwurf előírása szerint minden iskolának olyan évvégi értesítőt kellett megjelentetnie, amelyben a tanulók és tanárok névsora mellett statisztikai táblázatok, az iskolai gyűjtemények gyarapodása és a tanárok szaktárgyi vagy pedagógiai értekezései is szerepeltek. Az értesítők kötelező tartalmát az 1876. évi középiskolai rendtartás tovább bővítette, például a tanév történetével, az elvégzett tananyaggal, a tanárok irodalmi és társadalmi tevékenységével. A rendelkezéseknek megfelelően a piarista iskolai értesítők is közölték a tanárok tudományos értekezéseit, amelyek közt nem kevés iskola- vagy rendtörténeti tárgyú volt. 1938/1939-től az értesítőt évkönyvnek nevezték. A piarista iskolák államosítás előtti utolsó nyomtatott évkönyvei az 1947/1948-as tanév végén jelentek meg, a különleges helyzet miatt részben közös tartalommal.

  • Könyvtárunk a magyarországi piarista iskolák nyomtatott értesítőinek és évkönyveinek két közel teljes sorozatát őrzi: az egyik iskolák szerint van rendezve, a másikban pedig tanévenként vannak egybekötve a piarista értesítők. Az online katalógusban földolgozott évkönyvek honlapunkon is kereshetők. Ha egy iskola teljes földolgozott állományára keresünk, akkor a „sorozat” kategóriába a következőt kell beírni: „[Helyiségnév]. Piarista iskolai értesítő/évkönyv” (egy példa: „Nagykanizsa. Piarista iskolai értesítő/évkönyv”).
  • Más könyvtárakban: az iskolai értesítők további teljességre törekvő gyűjteményeit az Országos Széchényi könyvtár, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a megyei könyvtárak őrzik. Digitalizált Iskolai értesítő egyre nagyobb gyűjteménye és A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája a Hungaricana adatbázisban kutatható. 
  • Online elérhető piarista iskolai értesítőkről itt talál bővebbinformációkat.

Az értesítőkről és évkönyvekről lásd még (további irodalommal): Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába, Budapest, 2007 (Magyarország piarista múltjából, 1), 38-39; Uő, Három korszak határán: A magyarországi piarista iskolák az államosítás előtti években (1945–1948), in Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948, szerk. Szabó Csaba–Szigeti László, Bp., 2008 (A Lénárd Ödön Alapítvány Évkönyve, 2008), 223-245: 223-224.

Collectanea (Kolligátumok)

Egybekötött aprónyomtatványokat tartalmaz a XVII. századtól kezdődően, körülbelül 1000 kötetben. Nagy részük a privigyei, szegedi, pesti és más piarista könyvtárakból számazik, ott kerültek összekötésre. Elősorban üdvözlőverseket, beszédeket, iskolai színjáték-programokat tartalmaznak, köztük néhány kéziratosat is. A kolligátumokhoz tartozik még Éder-Szászy László (1898–1983) 62 kötetnyi „Értekezések” című gyűjteménye, amely elsősorban XX. századi különlenyomatokból és egyéb aprónyomtatványokból áll. – Irodalom: Cesnaková-Michalková, Mileva, Z maďarkých knižníc a archívov, in Slovenská Literatúra 3(1956), 460-467. Holl Béla, Ismeretlen régi magyar iskolai nyomtatványok, in Magyar Könyvszemle 82 (1966), 168-175. A színjáték-programokról: Kilián István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig / Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque Scholarum Piarum Hungariae, Bp., 1994 (A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma, 6).